Akari Jutun

Handelsmand, Eventyrer, Drømmer, Sorccer

Description:

Fra stranden til havet
Down into the Deep Dark

Akari Jutun
Male Daemon-Spawn Tiefling Sorcerer 6
CG Medium outsider (native)
Init 4; Senses darkvision 120 ft.; Perception +3
-————————-
Defense
-————————-
AC 13, touch 13, flat-footed 10 (
3 Dex)
hp 32 (6d6+6)
Fort 2, Ref +5, Will +4
Resist cold 5, electricity 5, fire 5
-————————-
Offense
-————————-
Speed 30 ft.
Melee
dagger +3 (1d4/19-20) and
morningstar +3 (1d8) and
rod of the aboleth +4 (1d6
1 plus 1d6 acid)
Ranged
light crossbow +6 (1d8/19-20)

Spell-Like Abilities (CL 6th; concentration +10)
7/day—lullaby
Sorcerer Spells Known (CL 6th; concentration +10):
3rd (4/day)—fly, lightning bolt (DC 18), suggestion (DC 17)
2nd (6/day)—augury, invisibility, protection from arrows, scorching ray, see invisibility
1st (7/day)—charm person (DC 15), mage armor, magic missile, ray of enfeeblement (DC 15), sleep (DC 15)
0 (at will)—daze (DC 14), detect magic, disrupt undead, light, mage hand, ray of frost, read magic
-————————-
Statistics
-————————-
Str 11, Dex 16, Con 10, Int 14, Wis 8, Cha 18
Base Atk +3; CMB +3; CMD 16

Feats Deep Sight[APG], Eschew Materials, Expanded Arcana[APG], Expanded Arcana[APG], Expanded Arcana[APG], Point-Blank Shot, Precise Shot, Spell Focus (evocation), Spell Specialization, Spell Specialization[UM], Toughness, Weapon Focus (ray)

Traits gifted adept, scholar of the great beyond

Skills Appraise 6, Bluff +9, Diplomacy +6, Fly +7, Intimidate +8, Knowledge (arcana) +7, Knowledge (history) +4, Knowledge (planes) +12, Knowledge (religion) +3, Linguistics +4, Perception +3, Perform (wind instruments) +5, Sense Motive +5, Spellcraft +12, Survival -1 (1 to avoid becoming lost), Use Magic Device +8

Languages Abyssal, Aklo, Common, Draconic, Infernal, Undercommon

SQ bloodlines (dreamspun)

Gear crown of blasting (minor), potion of cure light wounds (4), potion of cure moderate wounds (4), potion of cure serious wounds (3), rod of the aboleth, scroll of comprehend languages, scroll of gaseous form, scroll of grease (x2), scroll of identify, scroll of nondetection, scroll of tongues; Other Gear crossbow bolts (20), dagger, light crossbow, morningstar, wayfinder, backpack, masterwork, bedroll, belt pouch, bog: de 7 søjlers broderskab (azlanti) kobbertavler, flint and steel, ink, black, inkpen, Dobbel flout, scroll case, spell component pouch, travelling spellbook, waterproof bag
-————————-
Special Abilities
-————————-
Crown of blasting (minor, 1/day) Projects a blast of searing light (3d8 points of damage). + 5 Competence bonus to spell craft. Azlanti relic, made from bronce tablets, the crown hovers above the head of the person using it, the bronce tablets moves, still standing in all direktions.
Darkvision (120 feet) You can see in the dark (black and white vision only).
Dreamspun When you cast a spell at a single creature, gain +1/2 spell level AC and saves vs. that creature for 1r.
Energy Resistance, Cold (5) You have the specified Energy Resistance against Cold attacks.
Energy Resistance, Electricity (5) You have the specified Energy Resistance against Electricity attacks.
Energy Resistance, Fire (5) You have the specified Energy Resistance against Fire attacks.
Eschew Materials Cast spells without materials, if component cost is 1 gp or less.
Ethereal Sight You can see creatures on the Ethereal Plane.
Gifted Adept (Scorching Ray) A chosen spell gets +1 CL.
Lullaby (7/day) (Sp) As lullaby but no concentration and penalty is -4.
Point Blank Shot + 1 to attack and damage rolls with ranged weapons at up to 30 feet.
Precise Shot You don’t get – 4 to hit when shooting or throwing into melee.
Spell Focus (Evocation) Spells from one school of magic have + 1 to their save DC.
Spell specialization You deal more damage with ray or energy missile spells.
Spell Specialization (Lightning Bolt) Pick one spell and cast it as if you were higher level
Wayfinder (empty) A small magical device patterned off ancient relics of the Azlanti, a wayfinder is typically made from silver and bears gold accents. With a command word, you can use a wayfinder to shine (as the light spell). The wayfinder also acts as a nonmagical (magnetic) compass, granting you a +2 circumstance bonus on Survival checks to avoid becoming lost. All wayfinders include a small indentation designed to hold a single ioun stone. An ioun stone slotted in this manner grants you its normal benefits (as if it were orbiting your head), but frequently reveals entirely new powers due to the magic of the wayfinder itself (see Seeker of Secrets page 51).
Note: This item costs only 250 gp for members of the Pathfinder Society
Construction
Requirements Craft Wondrous Item, light; Cost 250 gp
Rod of the Aboleth The rod of the aboleth acts as a +1 corrosive light mace. One end of the rod has three eye-shaped rubies imbedded in it, while the other end comes to a sharp point. When exposed to moisture, the surface of the rod takes on a slimy sheen that doesn’t affect the wielder’s grip. This rod has the following powers.

Once per day as a free action, when the rod hits a living creature, the target must succeed at a DC 18 Fortitude saving throw or take 1d4 points of Constitution damage.

Once per day as a free action, when the rod hits a living creature, the creature must succeed at a DC 13 Will saving throw or be affected as though targeted with a aboleth’s lung spell.

On command for 1 minute per day, the wielder may gain a swim speed of 60 feet for 1 minute. This time need not be continuous, and can be spent in 1-round increments.
CONSTRUCTION REQUIREMENTS

Craft Rod, aboleth’s lung, acid arrow, touch of the sea; Cost 14,500 gp


Bio:

Akari det sorte barn fra Westcrown

Herkomst uvis, opvokset i Westcrown i Asmodius templet hvor man havde fundet ud af Akari havde evnen til engang imellem at drømme om dæmonernes riger, han blev betragtet som et helligt orakel / relikvie og brugt til at spionerer på fjendens dybeste hemmeligheder. Hver morgen når han vågnede kom præsterne for at høre om hans drømme og dem fortalte han også gerne, indtil han kom i en alder hvor det gik op for ham at når han fortale ting som de gerne ville høre blev han belønnet med søde sager og gaver. Snart opdagede præsterne hans hemmelighed og han blev straffet hård, de forsøgte på alle måder at få ham til kun at holde sig til sandheden, men lige meget hjalp det. Til sidst besluttede man sig at drengen måtte dø for ingen viste jo hvad han ellers så og hørte. Men ingen ville påtage sig at slå et orakel ihjel, for hvilke forbandelser kunne der ikke medfølge. Der for valgte man at sejle ham ud på havet og sætte ham på en tømmerflåde og lade naturen selv tage det som den havde havde skabt.

Mange dage måtte han overleve på sin tømmerflåde med den eneste trøst som var hans gyldnende fløjte som var det eneste han ejede, hans trøst når drømmende blev for slemme og grumme. Det blev den som redede ham, for en eventyrer ved navn Kastemir Jutun, som var draget ud for at finde de sagnomsbundende sirener ved Atlens øerne, troede at de var en sirens sang og var sejlet hen for at se hvad det var som lavede den lyd, og sådan blev Akari redet. Kastemir tog Akari til sig og opdragede ham som sin egen søn.

Kastemir var en berømt ”stifinder” fra Absalom og da Akari blev ældre fulgte han i hans fodspor. Men hvor hans fader altid havde udforsket myter og sagn. Valgte Akari selv at finde ud af mere om sine vanvittige drømme, om den krig som han igennem de mange år, havde fået drømme og visioner om, Blod krigen. Da Aroden forsvandt og ”The worldwound” opstod blev hans opdagelser lige pludseligt meget værdsat i ”stifindernes selskab” og han blev udnævnt til Pathfinder. Siden da har han rejst omkring i verden og enkelte gange også andre steder. Han har været i Sigil og et par af potal byerne i bæst landende. Han er kendt for at kunne handle med alle og for hans viden om dæmoner og djævle.

Noter:
Akari har en tvedelt slangetunge en grå nuance så det godt kunne ligne en sølv tunge, hans hud er jet sort og hans øjne er gyldnende. Han har intet hår. Hans statur er som en elver. Han går som regel klædt i i mørke farver og bær en maske i elfenben når han er i civiliserende egne. Om halsen har hans sin forgyldte dobbeltfløjte.

Akari Jutun

Onsdags E6 morkeberg_c_m