Zakara, "Ildens betvinger" "Lue" Uzman

Eventyrer, Stædig, Vidensbegærlig, Asimar (Emberkin) / Shoanti (Solstammen) Oracle

Description:

Zakara, “Ildens betvinger”, “Lue”, Uzman
Male Peri-Blooded Aasimar (Emberkin) Oracle 6
NG Medium outsider (native)
Init 2; Senses darkvision 60 ft.; Perception +10
-————————-
Defense
-————————-
AC 19, touch 12, flat-footed 17 (
5 armor, +2 shield, +2 Dex)
hp 38 (6d8)
Fort +2, Ref +4, Will +5
Resist acid 5, cold 5, electricity 5, fire 10
Weakness oracle’s curses (blackened)
-————————-
Offense
-————————-
Speed 40 / 30 ft.
Spell-Like Abilities (CL 6th; concentration +10)
3/day—dancing lights
1/day—pyrotechnics (DC 16)
Oracle Spells Known (CL 6th; concentration +10):
3rd (4/day)—cure serious wounds, fireball (DC 18), sacred bond[APG] (DC 17)
2nd (6/day)—cure moderate wounds, flaming sphere (DC 17), lesser restoration, remove paralysis, resist energy, scorching ray, status, summon monster ii, Make Whole, Spiritual weapon
1st (7/day)—air bubble[UC], burning disarm (DC 15), burning hands (DC 16), cure light wounds, lesser dispel magic, obscuring mist
0 (at will)—detect magic, light, light my fire, read magic, resistance to fear, scrivener’s chant, stabilize
-————————-
Statistics
-————————-
Str 12, Dex 14, Con 10, Int 16, Wis 10, Cha 18
Base Atk +4; CMB +5; CMD 17

Feats: Combat Casting, Cosmopolitan[APG], Expanded Arcana[APG]x2, Extra Revelation[APG], Extra Revelation[APG], Extra Revelation[APG], Nimble Moves, Point-Blank Shot, Spell Focus (evocation), Varisian Tattoo[ISWG]

Traits: pyromancer, seeker

Skills: Acrobatics 6, Appraise +4, Concentration: Oracle +10 (14 when casting defensivley), Diplomacy +9, Heal +4, Intimidate +8, Knowledge (arcana) +10, Knowledge (engineering) +4, Knowledge (history) +12, Knowledge (local) +10, Knowledge (planes) +10, Knowledge (religion) +10, Linguistics +8, Perception +10, Profession (sailor) +4, Sense Motive +4, Spellcraft +14, Swim +2, Use Magic Device +5; Knowledge (planes), +2 Spellcraft

Languages: Azlanti, Celestial, Common, Draconic, Dwarven, Elven, Giant, Ignan, Shoanti, Sylvan, Thassilonian, Varisian

SQ: mysteries (mystery [flame]), revelations (burning magic, cinder dance, gaze of flames, molten skin, touch of flame)

Other Gear: masterwork scale mail, masterwork heavy wooden shield, sailing ship – “Fredens byrde”
-————————-
Special Abilities
-————————-
Blackened Your hands and forearms are shriveled and blackened. You take a –4 penalty on weapon attack rolls
Burning Magic (1/spell level, 1d4 rounds) (Su) Whenever a creature fails a saving throw and takes fire damage from one of your spells, it catches on fire. This fire deals 1 point of fire damage per spell level at the beginning of the burning creature’s turn. The fire lasts for 1d4 rounds.
Combat Casting + 4 to Concentration checks to cast while on the defensive.
Darkvision (60 feet) You can see in the dark (black and white vision only).
Energy Resistance, Acid (5) You have the specified Energy Resistance against Acid attacks.
Energy Resistance, Cold (5) You have the specified Energy Resistance against Cold attacks.
Energy Resistance, Electricity (5) You have the specified Energy Resistance against Electricity attacks.
Energy Resistance, Fire (10) You have the specified Energy Resistance against Fire attacks.
Gaze of Flames (6 rounds/day) (Su) See through fire, fog, and smoke.
Nimble Moves (5 ft/rd) Move through the listed amount of difficult terrain each rd as if it were normal terrain.
Point-Blank Shot + 1 to attack and damage rolls with ranged weapons at up to 30 feet.
Pyromancer + 1 trait bonus on damage rolls for any spell you cast with the fire descriptor.
Spell Focus (Evocation) Spells from one school of magic have + 1 to their save DC.
Touch of Flame (1d6 + 3, 7/day) (Su) Melee touch attack deals 1d6+ 3 Fire damage.
Varisian Tattoo (Evocation) Spells from chosen school gain + 1 caster level.
-————————-

Bio:

Zakara blev født i det sydlige Varisia, Barn af Fazil, Ork knuser og Vira, Stormtaler, han er twilling og ham og han bror levede et lykkeligt liv med stammen indtil de skulle tage deres mandoms prøve. Som alle andre børn af stammen skulle de bestå kampen mod ilden, de skulle løbe fra en steppebrand. De var en gruppe på 15 unge drenge som skulle løbe, men Zakara som fra han var ganske lille havde følt et nært slægtskab med ildherren nægtede at flygte fra noget. Så mens de andre løb blev han stående og de andre drenge fortalte han råbte og truede den ild som opslugte ham, da han vendte tilbage til stammen, var begge hans arme slemt forbrændt og hans ellers smukke blå øjne, blevet gule.

Han berettede om hans kamp mod ildherren og fortalte han have tvunget ildherrens hemmeligheder ud af ham. Sammens shaman og de ælste måtte holde råd for han havde ikke gjort som de havde befalet. Dommen var stræng, de ville ikke lade ham blive, deres ældgamle pagt med ildherren måtte bevares og han blev udstødt. Så sådan blev det, Zakara måtte forlade sin stamme og drage ud i verden, et stort tab for ham, men hans nysgerrighed og sult på viden, gav ham ny energi og drivkraft.

Nogle år drev han rundt og tog del i flere forskellige varisianske grupper, besøgte gamle hellige steder for hans folk, dette vagte en lyst til at kende de gamle hemmeligheder, og det gik ikke være eller bedre at han end dag, fandt sig selv i den sprudlende by Magnimar, hvor han sammen med nogle nye venner begyndte at tale om fortiden og specielt kom hans herkomst til at vække hans interesse. Det blev starten på en lang række eventyr, dels ude i felten men også igennem studier. Sammen drog han og hans venner rundt i varisia for at opsnuse hemmeligheder. Og en dag gik det da heller ikke være eller bedre end at han fik en invitation til absalom og den eftertragtede Pathfinder logde. Han brugte de 3 år på studier her og fastslog sin ekspertise inden for videnskaben om det gamle azlants og senere det thaslonske rige. Han og hans venner deltog i flere ekspeditioner ud til de gamle øer på de acadianske ocean, hvor de fandt kunst genstande og anden gammel rigdom. Der gjorde den alle rigerer end de havde drømt om, han 2 nærmeste venner slog sig ned i Absalom, men Zakaras vidensbegærlighed dræv ham viderer, og han brugte en stor del af hans rigdom på at købe sit skib ”Fredens byrde”, en smuk 3 masters, bark. Men dette skib har han igennem de sidste 15 år, udforsket de gamle øer, samt drevet en mindre handels gesjeft, ved at sejle vare mellem varisia og ind havets havne. Det er dog Magnimar han kalder for hjem og han har et lille hus, i havnekvarteret hvor han ind i mellem studerer og hviler efter sine rejser.

Zakara, ser havet som sin beskytter mod ildherrens vrede. Han er belæst, og har flair for sprog han kan 12 forskellige sprog, og nyder at lære nye. Zakara er karismatisk og ”lider” af en hunger efter ny viden. Han bliver ind imellem meget sensimental og for brug for at hjælpe dårligt stillede mennesker, nok noget med hans blod at gøre men for ham er det bare en naturlig del af ham, han får det god ved at hjælpe andre. Zakara er født, uden et efternavn da man ikke bruger sådanne i stammerne, men kalder sig i dag for Zakara Uzman, efter en afdød vens familie navn, mest for at skulle forklarer for meget.

Zakara tjener i Arcadian Mariner’s Lodge, under venture-captain Calisro Benarry (Seeker of secret p. 29).

Viden:
Knowledge: Acana – Magic traditions: Thaslonian
Knowledge: Engineering – Azlanti Ruins
Knowledge: History – Azlanti migrations
Knowledge: Local – Traditions
Knowledge: The planes – Inner planes
Knowledge: Religion – Mythic History

Zakara, "Ildens betvinger" "Lue" Uzman

Onsdags E6 morkeberg_c_m