Istakkos

Heks af himlens mysterier

Description:

witch
Male peri-blooded aasimar (emberkin) witch (cartomancer) 6 (Pathfinder Player Companion: The Harrow Handbook; Pathfinder RPG Advanced Player’s Guide 65; Pathfinder RPG Advanced Race Guide 84)
CG Medium outsider (native)
Init 2; Senses darkvision 60 ft.; Perception +3
-————————-
Defense
-————————-
AC 12, touch 12, flat-footed 10 (
2 Dex)
hp 34 (6d6+6)
Fort 3, Ref +4, Will +5; +1 trait bonus vs. charm and compulsion
Resist acid 5, cold 5, electricity 5
-————————-
Offense
-————————-
Speed 30 ft.
Melee slam +8 (1d3
7) and
mwk scarf, bladed 5 (1d61)
Ranged dart 5 (1d41)
Special Attacks hex (flight, healing, prehensile hair, slumber)
Spell-Like Abilities (CL 6th; concentration 6)
At will—feather fall (self only)
6 minutes/day—fly (self only)
1/day—levitate (self only), pyrotechnics (DC 12)
Witch (Cartomancer) Spells Prepared (CL 6th; concentration +11):
3rd—heroism, lightning lash, loathsome veil{super}UM{/super} (DC 18), suggestion (DC 18), twilight knife{super}APG{/super}, vampiric touch
2nd—cure moderate wounds, defending bone, mirror image, pox pustules{super}APG{/super} (DC 17), silk to steel{super}UM{/super}
1st—chill touch (DC 16), cure light wounds, mage armor, sleep (DC 16)
0 (at will)—
-————————-
Statistics
-————————-
Str 12, Dex 14, Con 12, Int 20, Wis 10, Cha 10
Base Atk +3; CMB +4 (
6 disarm, 6 trip); CMD 16 (18 vs. disarm, 18 vs. trip)
Feats Combat Expertise, Deadly Dealer, Extra Hex[APG], Extra Hex[APG], Extra Hex[APG], Improved Disarm, Improved Trip, Point-blank Shot, Toppling Spell[UM]
Traits varisian tattoo
Skills Acrobatics +5, Bluff +3, Diplomacy +5, Fly +8, Heal +8, Intimidate +7, Knowledge (arcana) +10, Knowledge (history) +10, Knowledge (nature) +10, Knowledge (planes) +11, Linguistics +8, Perception +3, Sense Motive +2, Spellcraft +13, Swim +5, Use Magic Device +9; Racial Modifiers +2 Knowledge (planes), +2 Spellcraft
Languages Aklo, Celestial, Common, Draconic, Elven, Giant, Varisian
SQ deliver touch spells, patron spell (trickery)
Other Gear dart, mwk scarf, bladed, deck of silvering fate, 149 gp, 5 sp
-————————-
Special Abilities
-————————-
Combat Expertise +/-1 Bonus to AC in exchange for an equal penalty to attack.
Darkvision (60 feet) You can see in the dark (black and white vision only).
Deadly Dealer Arcane Strike: throw cards as if they were darts. Card destroyed when thrown.
Deck of silvering fate Cards deal slashing instead of piercing/Arc. Strike dmg doubled.
Deliver Touch Spells (Su) Cards thrown w/ Deadly Dealer aren’t destroyed, gain returning quality, and deliver touch spells.
Energy Resistance, Acid (5) You have the specified Energy Resistance against Acid attacks.
Energy Resistance, Cold (5) You have the specified Energy Resistance against Cold attacks.
Energy Resistance, Electricity (5) You have the specified Energy Resistance against Electricity attacks.
Healing (2d8
6) (Su) Heal touched creature, but each target can only benefit once per 24 hrs.
Improved Disarm You don’t provoke attacks of opportunity when disarming.
Improved Trip You don’t provoke attacks of opportunity when tripping.
Point-Blank Shot +1 to attack and damage rolls with ranged weapons at up to 30 feet.
Prehensile Hair (Su) The witch can instantly cause her hair (or even her eyebrows) to grow up to 10 feet long or to shrink to its normal length, and can manipulate her hair as if it were a limb with a Strength score equal to her Intelligence score. Her hair has reach 10
Slumber (6 rounds, DC 18) (Su) Foe in 30 ft falls asleep for duration, or until damaged or roused by ally (Will neg).
Toppling Spell Spell with the force descriptor knocks targets prone.
Varisian Tattoo +1 trait bonus on saving throws against charm and compulsion effects.

Bio:

Istakkos af sol klanen.

Mystikker, nysgerrig

Istakkos blev født i det sydlige Varisia, Barn af Fazil, Ork knuser og Vira, Stormtaler,
han er tvilling til Zakara og ham og han bror levede et lykkeligt liv med stammen indtil
de skulle tage deres mandoms prøve.

Som alle andre børn af stammen skulle de bestå kampen mod ilden, de skulle løbe fra en steppebrand.
De var en gruppe på 15 unge drenge som skulle løbe.

Hans bror stædig og betaget af ild herren nægtede at løbe og blev stående i flammerne.
Men Istakkos så det aldrig han havde gemt sig ved en gammel statue et hemmeligt kammer
han havde fundet.

Han blev berørt af Zakkaras udstødelse, men turde aldrig fortælle hvordan han selv overlevede.
Hans forældre ville have ham til at tage shaman hvervet op mente at han alene var blevet udvalgt af
ildherren til at overleve. Men han vidste at det var hans bror der havde ildens magt. Han selv var ikke meget
af en kriger ej heller shaman. Han var ikke specielt modig eller deltog i blodrusen når orkerne angreb.

Istakkos brugte mere tid om natten under stjernene og ved de gamle statuer som rejste sig i landskabet
og kiggede på ham med øjne der havde beskuet årtusinders historie.

Det faldt ham næsten naturligt ind da de endag begyndte at snakke til ham.

De havde navne som Irez, Lorris, Arshea, Kroina, Shei, Tolc, Tanagaar. En af dem som kaldte sig Jaidz
sagde det var ham som havde vist ham det hemmelige rum.

Og således begyndte en rejse til Magnimar byen som havde fortærret så mange af hans folk sjæle før ham.

Istakkos er ikke pathfinder men associeret via hans bror og venture captain

Shevala Iorae http://pathfinderwiki.com/wiki/Shevala_Iorae

Han specilisere sig i den empyriske cult og hjælper ofte mennesker i nød nok mere ud af et kald fra himlen en
hans egen vilje. Han har ikke de store personlige eller politiske ambitioner, men ser det smukke i de enkelte ting
nyder øjeblikket eller studere små detaljer som ellers for andre virker uinterresante eller lige gyldige.

Han ved hans kræfter kommer fra de empyriske herrer og han bedst tjener dem og ikke sig selv måske derfor han
ikke er ambitiøs på hans egne vegne.

Istakkos

Onsdags E6 Gvr